Tajana Sekelj Ivančan

Matični broj istraživača: 170984
Mrežna stranica: poveznica na CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=170984
Tajana Sekelj Ivančan rođena je 1. prosinca 1963. godine u Varaždinu, a osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje stječe u Zagrebu.

OBRAZOVANJE
Sve daljnje stupnjeve obrazovanja stječe na Odsjeku za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
- 1999. g. - dr. sc. - obranjena doktorska disertacija pod naslovom Arheološka slika naselja savsko-dravskog međurječja Hrvatske od 10. do 13. stoljeća.
- 1992. g. – mr. sc. – obranjen magistarski rad pod naslovom Srednjovjekovna nalazišta sjeverne Hrvatske – Stanje istraživanja i statistika srednjovjekovnih lokaliteta kontinentalnog dijela Republike Hrvatske do 1991. godine.
- 1988. g. diplomirani arheolog - završava studij jednopredmetne arheologije.
Zaposlenje
- 1989. g. zaposlena kao mladi istraživač/pripravnik/znanstveni novak u Institutu za povijesne znanosti, sada Institutu za arheologiju, gdje i danas radi.
- 2002.-2005.g. zaposlena u zvanju i radnom mjestu znanstvene suradnice (IARH).
- 2006.-2010.g. zaposlena u zvanju i radnom mjestu više znanstvene suradnice (IARH).
- od 2011.g. do danas zaposlena u zvanju i radnom mjestu znanstvene savjetnice (IARH).

STIPENDIJE I NAGRADE
- 1990. g. nagrađena stručnom stipendijom za boravak u Aquilei (Italiji) na seminaru Protostoria e storia di Aquilei e dell' arco Adriatico.
- 2012. g. - dobitnica godišnje nagrade "Josip Brunšmid" strukovne udruge Hrvatsko arheološko društvo za znanstvenu monografiju "Podravina u ranom srednjem vijeku"

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA
A/ Mentorstvo znanstvenom novaku
- od 2008. do 2013.g. mentor je znanstvenom novaku Siniši Krznaru na projektu Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora koji doktorira 2012. g. i danas je zaposlen u Institutu za arheologiju u statusu poslijedoktoranda
B/ Član je komisija za ocjene poslijediplomskih znanstvenih magistarskih i doktorskih radova iz arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 2013. g. – doktorske disertacije pod naslovom «Hladno oružje 10. - 15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine – arheološki kontekst», kandidata Mirsada Sijarića
- 2013. g. – diplomskog rada pod naslovom «Arheološki predmeti velike seobe naroda (od kraja 4. do kraja 6. stoljeća) s područja Druge, odnosno Sirmijeske Panonije koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu», kandidatkinje Jane Škrgulje
- 2007. g. - magistarskog rada pod naslovom «Župna crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi», kandidatkinje Ane Azinović Bebek.


 

NASTAVNE AKTIVNOSTI
Od 2007. g. do danas sudjeluje u održavanju individualne nastave na doktorskom studiju iz područja srednjovjekovne arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2012.g. Ivanka Marija Jurić i Danijela Roksandić; 2014.g. Robert Čimin; 2015.g. Pia Šmalcelj Novaković; 2016.g.Tonka Matana)

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SASTANAKA
- 04.06.2014. - član Organizacijskog odbora 1. Međunarodnog znanstvenog skupa Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske (Institut za arheologiju, Zagreb, R. Hrvatska).
- 02.-03.06.2015. – glavni član Organizacijskog odbora 2. Međunarodnog znanstvenog skupa Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora (Institut za arheologiju, Zagreb, R. Hrvatska).
- 02.-03.06.2016. –član Organizacijskog odbora 3. Međunarodnog znanstvenog skupa Sakralizacija prostora i sveta mjesta (Institut za arheologiju, Zagreb, R. Hrvatska).

OBVEZE U USTANOVI
- od 1998. g. do danas član Znanstvenog vijeća Instituta za arheologiju.
- 2010. - 2013. g. obnašala dužnost pomoćnice ravnatelja Instituta za arheologiju.

ČLANSTVA
A/ Znanstvena povjerenstva i Odbor za vrednovanje
Član je stručnih povjerenstava za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja u humanističkim znanostima, polje arheologija, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
B/ Uredništva časopisa:
- 1999.-2001. g. Član je Uredničkog vijeća inozemnog časopisa Studia archaeologica Slovaca mediaevalia, Izdanje Slovanská akamémia vied, Filozoficá fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. (II/1999. i III-IV/2000-2001.)
- od 2005. g. do danas član Uredništva znanstvenog A1 časopisa Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
- od. 2005. do 2013. g. član Izdavačkog savjeta časopisa Anali Instituta za arheologiju,
- od 2003. g. do danas član je Uredničkog vijeća časopisa Cris, Časopis Povijesnog društva Križevci
- od 2012.g. do danas član Uredničkog vijeća časopisa Podravina, Časopis za multidisciplinarna istraživanja
- glavna je i izvršna urednica nekoliko monografija koje se bave srednjovjekovnim temama, i recenzent više monografskih renomiranih znanstvenih djela hrvatske arheologije.

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE
A/ Znanstvene suradnje:
- 2005.g. - na temelju suradnje ostvarene s kolegama iz Mađarske (Miklos Takacs) održala pozvano predavanje na međunarodnom skupu RURALIA VI – Arts and Crafts in Medieval Rural Environment s predavanjem „The Earth and Wood Fortification in the Podravina Region and its Relationship to the Settlement and Cemetery“, Szentendre-Dobogoko (Mađarska), gdje sudjeluje i s posterom „An Early Medieval Fisherman's Settlement in the Drava River Basin.
- 1997.-1999.g. – na temelju suradnje sa slovenskim kolegama (Mitja Guštin) pozvana kao koordinatorica za Hrvatsku u srednjovjekovnom međunarodnom projektu sa Slovenijom pod nazivom Sustavi utvrda između Šentjerneja i Samobora s posebnim naglaskom na Gorjance/Žumberak i u dolinama rijeka Krke i Kupe.
- 1998. - 2001.g., vodila poticajni projekt za mlade znanstvenike pod naslovom Tipološko-kronološka analiza keramike u sjevernoj Hrvatskoj – 10.-13. stoljeće (MZOS).
- 2002.-2006.g. - vodila znanstveni projekt pod naslovom Arheološka slika srednjovjekovnih naselja Podravine (MZOS). U okvirima oba projekta pokrenula više samostalnih arheoloških istraživanja srednjovjekovnih naselja u okolici Torčeca (lokaliteti: Ledine, Cirkvišče, Gradić, Blaževo pole, Prečno pole I, Pod Panje, Pod Gucak, Rudičevo (2002.-2008.g.) te ostvarila niz znanstvenih suradnji s drugim strukama humanističkih, ali i ostalih znanosti, kako s institucijama u Hrvatskoj tako i u inozemstvu radi interdisciplinarnih analiza prikupljene pokretne građe u nastojanju što detaljnijeg sagledavanja nalaza i s ciljem što potpunijeg znanstvenog objavljivanja svih dobivenih rezultata (dr. sc. Renata Šoštarić - Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu /arheobotanika/; dr. sc. Snježana Kužir, dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević - Zavod za anatomiji Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb /zooarheologija/; dr. sc. Mario Šlaus, dr. sc. Mario Novak - Odsjek za arheologiju HAZU /bioarheologija/; dr. sc. Ines Krajcer Bronić - Institut «Ruđer Bošković» /radiokarbonske analize/; dr. sc. Metka Culiberg - Biološki institut «Jovan Hadžija» Znanstvenoraziskovalni centar SAZU, Ljubljana /analiza drva/; dr. sc. Katarina Čufar - Arheološki institut SAZU, Ljubljana, Odjel za drvo Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljanu) /dendrokronologija/; dr. sc. Branko Mušić – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana /geofizika i magnetometrija/.
B/ Implementacija znanja široj zajednici:
- 2003. g. - suautorica (s dr. sc. Tatjanom Tkalčec) je muzejske izložbe Nova arheološka istraživanja u Podravini, postavljene u Muzeju grada Koprivnice, R. Hrvatska.
- 2011. g. - sudjeluje u realizaciji izložbe Zaštitna arheologija višeslojnih nalazišta Virje – Volarski breg (2008., 2010) i Delovi – Grede 1 (1982.), održane u Muzeju grada Koprivnice, R. Hrvatska
- 2013. g. - suautorica (s dr. sc. Tatjanom Tkalčec) je muzejske izložbe Arheološko nalazište Buzadovec-Vojvodice koja je danas dio stalnog arheološkog postava Muzejske zbirke POU Vrbovec, Dvorac Patačić, R. Hrvatska.
- 2016. g. – suautorica (s dr. sc. Sinišom Krznarom i Robertom Čiminom) muzejske izložbe Arheologija Torčeca. Izbor iz Arheološke zbirke obitelji Zvijerac, Muzej grada Koprivnice, 21. 5.–21. 9. 2016., Koprivnica, R. Hrvatska.

Back to Top