Sibila Borojević Šoštarić

Matični br. znanstvenika: 233644 Rudarsko-naftno-geološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

 https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233644

Provesti će se multielementna analize zgure i drugih sastavnih dijelova peći i njihova usporedba s određenim željeznim predmetima iz dobro datiranih zatvorenih arheoloških cjelina iz naselja. Rezultati analize željeznih uporabnih predmeta usporedit će se s rezultatima analize tla (željeznom rudom) kako bi se ustanovilo jesu li predmeti izrađivani od željeza prerađenog u obližnjoj talioničkoj radionici.

Terenski, laboratorijski i kabinetski rad.

Projektu će posvetiti 20% istraživačkog vremena.

 

Curriculum vitae

 Sibila Borojević Šoštarić rođena je 27. siječnja 1975 u Zagreb, Hrvatska. Obranila je doktorsku disertaciju iz prirodnih znanosti (geoznanosti) polja u 2009. godini. Od 1999 do 2010 bila je zaposlena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao asistent i viši asistent, a od 2010. godine zaposlena je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u statusu docenta. Svoju sveučilišnu karijeru započinje kao poslijediplomand – magistrant (1999-2004) i nastavlja kao poslijediplomand – doktorand (2004 – 2009), znanstveni suradnik (2009 – 2013) i viši znanstveni suradnik (2014 - ). Tijekom poslijediplomskog studija u nekoliko navrata boravi na usavršavanju na Sveučilištima u Salzburgu, Budimpešti i Bratislavi, radeći na izotopnim i geokemijskim analizama minerala i stijena. S. Borojević Šoštarić ima dugogodišnje iskustvo u područjima mineralogije, geokemije, stabilnih izotopa, dijagenetskih procesa, uvjeta formiranja minerala (pritisak-temperatura-sastav), regionalnoj korelaciji i suradnji u međunarodnim istraživačkim skupinama. S. Borojević Šoštarić u koautorstvu je publicirala: 17 orginalnih znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents, WoS, SCI, Scopus; 1 uredničku knjigu i 3 poglavlja u knjigama. Sudjelovala je s 37 prezentacija na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Ukupan broj citata, bez autocitata svih koautora (stanje kolovoz 2014) iznosi prema WoS-u: 21, Scopus-u: 37. h-index prema WoS-u i Scopus-u iznosi 3.

 

Glavni istraživač na sljedećem uspješno završenom projektu:

1) Sulfatni evaporitni mélange: osnovni principi i primjena na istočne Alpe i Dinaride. Zajednički hrvatsko-austrijski znanstveni istraživački projekt, 2012 – 2014, PIs: F. Neubauer, S. Borojević Šoštarić.

 

Znanstveni suradnik na sljedećim uspješno završenim projektima:

1) Korelacija magmatskih i sedimentnih jedinica trijasko-jurske starosti u Dinaridima i J. Mađarskoj. Zajednički hrvatsko-mađarski znanstveni istraživački projekt, 2007– 2010, PIs: L. Palinkaš, F. Molnar.

2) Termalni događaji na jadransko-dinarskoj karbonatnoj platform. Br. 098448, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta republike Hrvatske, 1999-2007, PI: L. Palinkaš.

3) Polihalit – ključ za datiranje sedimentnih i tektonskih procesa u evaporitima. Br. P22728. FWF projekt, Austrijska razvojna agencija, 2009 – 2012, PI: Franz Neubauer

 

Znanstveni suradnik u projektima:

1) ALDI-ADRIA: Kasno - orogenetska evolucija: Kako povezati površinsko kretanje s određenim litosfernim procesima. Br. P22110, FWF projekt, Austrijska razvojna agencija, 2010 - 2014, PIs: Franz Neubauer, Bianca Herberer. Tema istraživanja: Oligocen-recentno, kasni stadij orogeneze, geodinamska evolucija, izdizanje, ekshumacija.

2) Geokemija mineralnih ležišta u Dinaridima i njihov utjecaj na vode u kršu. Br. 119-0982709-1175, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta republike Hrvatske, 2007 - 2014, PI: L. Palinkaš. Tema istraživanja: geokemija, mineralogija, stabilni izotopi primijenjeni na ležišta mineralnih sirovina, mobilnost elemenata u krškim vodenim sustavima.

3) NanoMin: Nanomineralne čestice u sedimentima i tlima: formacije, svojstva i uloga u biogeokemijskim procesima. Hrvatska zaklada za znanost, 2014 – , PI: I. Sondi. Tema istraživanja: nanomineralne faze u prirodnim sustavima, tla, sediment, geokemija, stabilni izotopi.

Back to Top