Stanko Ružičić

Matični br. znanstvenika: 298753, Rudarsko-naftno-geološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298753

Geokemijska prospekcija bazira se na analizi uzorkovanog tla. Uzorci će se prikupljati na određenim lokacijama na osnovu kartiranja površinskih pojava oksida željeza pomoću plitkih, pedoloških bušotina. Na prikupljenim uzorcima tla odredit će se udio željeza standardnom kemijskom analizom, a u uzorcima s povišenim udjelom željeza multielementnom analizom odredit će se sastav mikroelemenata i elemenata u tragovima.

Terenski i laboratorijski rad.

Projektu će posvetiti 20% istraživačkog vremena.

 

Curriculum vitae

 Stanko Ružičić rođen je 11. veljače 1980. g. u Splitu. Na Rudarsko geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 2013. g. Od 2007-2013. godine zaposlen je na istom fakultetu kao znanstveni novak-asistent, zatim od 2014. kao docent. God. 2014. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika. Stanko Ružičić ima dugotrajno iskustvo pri terenskom radu (uzorkovanje tla, sedimenata, vode, geokemijska prospekcija, rukovanje različitim instrumentima za monitoring tla i vode), i laboratorijskom radu (različite analize mokre kemije; multielementne analize, instrumentalne kemijske, mineraloške i sedimentološke analize kao npr. atomska apsorpcijska spektrometrija i rendgenska difrakcija na prahu). Stanko Ružičić do sada je objavio ukupno 5 cjelovitih izvornih radova u znanstvenim časopisima i 3 cjelovita rada te 7 sažetaka u zbornicima skupova. Od 5 cjelovitih radova u časopisima citiranim u sekundarnim i tercijarnim publikacijama, u Current Contents ili njima ekvivalentnim časopisima objavio je 4 rada. Radovi su mu prema Web of Science (WoS) citirani 4 puta. h-index prema WoS i Scopusu je 1. Uz sudjelovanje na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu, pohađao je i brojne znanstvene, nastavne i stručne radionice. Početkom listopada 2009. pohađao je radionicu pod nazivom “Simulating soil water movement and transport using the biogeochemical transport model HP1“ u organizaciji Belgijskog nuklearnog istraživačkog centra. U srpnju 2011. godine održao je pozvano predavanje u sklopu radionice „Regionalna iskustva pri akreditaciji studijskih programa i laboratorija; implementacija tehničkih rješenja u inženjerstvu“ u organizaciji Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta iz Tuzle. Do sada je bio suradnik na 1 znanstvenom projektu financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i 1 europskom (FP7) znanstvenom projektu. Trenutno je suradnik na znanstvenom projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost.

 

Sudjelovanje kao istraživač na znanstvenim projektima:

 

Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2006.-2013., voditelj: Goran Durn

 

Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land use impacts for the update of the EU Groundwater Directive – GENESIS – FP7 project, Europska unija, 2009.-2014., voditelj: Björn Klowe

 

Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and their role in biogeochemical processes (NanoMin), Hrvatska zaklada za znanost, 2014.-2018., voditelj: Ivan Sondi.

Back to Top