Ladislav Lazić

Matični br. znanstvenika: 105552, Metalurški fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

Prikaz izvornog izgleda i konstrukcije peći za taljenje ruda željeza koje su izgrađene i bile u funkciji proizvodnje željeza tijekom antike i srednjeg vijeka na dva predviđena lokaliteta u dravskoj nizini. Prema vrsti peći ovisila je tehnologija obrade rude željeza te će sudjelovati kao konzultant u određivanju tehnologija procesa taljenja željezne rude u promatranim pećima s ciljem da se odrede tehnološke sličnosti i razlike u procesu taljenja kroz vremenska razdoblja, te da se pokuša odgovoriti na pitanje što ih je uzrokovalo. Sudjelovat će u definiranju prikaza prostornog rasporeda peći, i drugih sastavnih dijelova radionice, kao i u promatranju prati li raspored objekata tehnološki proces obrade, ima li promjena u prostornoj organizaciji kroz razdoblja, te (ako su prisutne) ovise li one o promjenama u tehnološkom procesu. Projektu će posvetiti 10% radnog vremena.

 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=105552

Curriculum vitae

Prof. dr. sc. LadislavLazić rođen je 1953. u Vetovu, općina Požega, Republika Hrvatska. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, diplomirao je 1976. Na istom fakultetu, smjeru Energetika i nuklearna tehnika, obranio je magistarski rad 1984. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. na Metalurškom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja zaposlio se u ”Željezari Sisak” gdje je obavljao poslove rukovoditelja strojnog održavanja u Valjaonici traka, gredica i šavnih cijevi do 1979. Od 1979. do 1981. godine radio je u Vodoprivredi Hrvatske, OVP Zagreb, Hidroputu Sisak, tvrtki koja se bavila regulacijom riječnih korita i eksploatacijom šljunka, obavljajući kao rukovoditelj tehničke službe poslove održavanja i nadzora nad gradnjom plovnih objekata. Od 1981. trajno je zaposlen na Metalurškom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor-trajno zvanje u području tehničkih znanosti, polje: metalurgija - mehanička metalurgija obnaša nastavu na raznim kolegijima iz područja strojarstva, toplotehnike i industrijskih peći. Glavna područja njegovih znanstvenih aktivnosti su: proračun visoko-temperaturnog prijenosa topline zračenjem, termodinamika uporabe goriva i tvorba polutanata, dizajn i učinkovitost industrijskih peći i toplinske opreme, CFD pristup u modeliranju izgaranja i numeričkoj simulaciji procesa u pećima, uporaba metode konačnih elemenata u istodobnoj analizi provođenja topline i toplinskih naprezanja te tehnike smanjenja NOx emisija. Razvio je niz računskih shema i matematičkih modela za dizajn i određivanje toplinskih svojstava peći i rekuperatora te dao doprinos razvoju i primjeni metoda za smanjenje emisija dušikovih oksida rekonstrukcijom postojećih te konstrukcijom novih uređaja za izgaranje. Prof. L. Lazić je autor/koautor više od 100 znanstvenih i stručnih radova, tri monografije i jednog patenta, te 15 projekata i studija za potrebe industrije. Razvio je široku međunarodnu znanstveno-nastavnu aktivnost surađujući s brojnim uglednim inozemnim znanstveno-nastavnim institucijama i dobitnik je nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za nastavu i istraživanje.

Popis projekata u posljednjih pet godina:

Voditelj internacionalnog znanstvenog projekta

 

  • Lazić, L., Energetics in metallurgy with ecological aspects of fuel combustion, Projekt je ugovoren prema Protokolu o suradnji između Metalurškog fakulteta Tehničkog sveučilišta u Košicama, u Slovačkoj, i Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, 2006.-2010.

Voditelj nacionalnog znanstvenog projekta

  • Lazić, L., Energetska učinkovitost i kvaliteta proizvoda u plastičnoj deformaciji metala / Energy Efficiency and Product Quality in Metal Plastic Deformation (124-1241565-1559). Znanstveni projekt prema ugovoru između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, 2007.-2013.
  • Lazić, L., Inženjerstvo materijala – temelj inovativne ekonomije / Engineering materials - the basis of innovative technologies, HR.3.1.15-0018. Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta; Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Strukturni investicijski fondovi; ESF – Razvoj ljudskih potencijala. Poziv na projektnu prijavu: "Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira" / „Improving quality in higher education with the use of the Croatian Qualifications Framework”, suradnik na projektu, 01.07.2015.-31.08.2016.
Back to Top