Tatjana Tkalčec

 

Matični br. znanstvenika: 235613, Institut za arheologiju, Republika Hrvatska

 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235613

 

Sudjelovanje u prikupljanju podataka nedestruktivnim metodama istraživanja koji podrazumijevaju rekognosciranje i reambulaciju područja uz rijeku Dravu, te analizu zračnih snimaka odabranog prostora i njihovu daljinsku interpretaciju u kontekstu metalurških aktivnosti. Sudjelovanje u ciljanim, arheološkim istraživanjima na odabranim mikrocjelinama kako bi se ustanovio odnos radionice i naselja. Nakon iskopavanja - obrada, interpretacija i objava arheoloških nalaza iz srednjovjekovnih arheoloških cjelina. Definiranje utjecaja i distribucije roba, kao polu i gotovog proizvoda, u kontekstu užeg, regionalnog, odnosno šireg, srednjeeuropskog konteksta u srednjem vijeku. Suorganizacija znanstvenog skupa. Projektu će posvetiti 30% radnog vremena 
 

Curriculum vitae

 Tatjana Tkalčec rođena je 14. siječnja 1972. g. u Bjelovaru. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je (2004.) i doktorirala (2008.) arheologiju. Od 2000. godine zaposlena je na Institutu za arheologiju, Zagreb, isprva kao stručni suradnik-dokumentarist, zatim kao znanstveni novak, a od 2010. god. kao znanstveni suradnik. God. 2013. izabrana je u zvanje više znanstvene suradnice.

 T. Tkalčec ima dugotrajno iskustvo u srednjovjekovnoj arheologiji, kao znanstvenica te kao voditeljica brojnih arheoloških istraživačkih projekata.

 Od 2008. godine drži konzultacije i nastavu na poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije na Sveučilištu u Zagrebu, a od 2009. g. drži i nastavu kolegija “Arheologija kasnog srednjeg vijeka” na diplomskom studiju arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  T. Tkalčec sudjeluje u popularizaciji znanosti brojnim člancima, s nekoliko javnih predavanja te kao suautor ili suradnik u četiri muzejske izložbe.

  T. Tkalčec je objavila: 1 znanstvenu knjigu, 18 izvornih znanstvenih radova, 3 prethodna priopćenja, 2 pregledna članka, 10 poglavlja u knjizi, 79 stručnih radova i 58 arheoloških elaborata. Sudjelovala je s predavanjima i posterima na 20 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.


 

Sudjelovanje kao istraživač na znanstvenim projektima:

 

·         Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2007.-2013., voditelj: T. Sekelj Ivančan

 

·         Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće.), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 2005.-2006., voditelj: Ž. Tomičić

 

·         Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-16. stoljeće.), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH , 2002.-2005., voditelj: Ž. Tomičić

 

·         Srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalne Hrvatske.), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 1999.-2002., voditelj: Ž. Tomičić

 

Back to Top