Siniša Krznar

 

Matični br. znanstvenika: 300523, Institut za arheologiju, Republika Hrvatska

 Prikupljanje u literaturi objavljenih podataka o arheološkim nalazima koji predstavljaju indikatore metalurških aktivnosti prerade željezne rude i pregled površinski prikupljenih nalaza iz poznatih podravskih zbirki kao i iz muzejskih zbirki koje pokrivaju odabrano područje (Koprivnica i Đurđevac). Prikupljanje podatka o nedestruktivnim metodama istraživanja koji podrazumijevaju rekognosciranje i reambulaciju područja uz rijeku Dravu, analizu toponomastičkih i povijesnih podataka te analizu zračnih snimaka i njihovu daljinsku interpretaciju. Sudjelovanje u terenskim istraživanjima i izrada terenske arheološke dokumentacije. Održavanje predavanja u edukativne svrhe i suorganizacija znanstveog skupa. Projektu će posvetiti 30% radnog vremena.

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300523

 

 

Curriculum vitae

 Siniša Krznar rođen je 29. ožujka 1977. godine u Varaždinu u Republici Hrvatskoj. Živi u Ivancu. Diplomirao je arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  2001. godine. Stupanj magistra znanosti stekao je na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu 2007. godine, a doktorirao je na istom fakultetu s temom "Arheološka slika kasnosrednjovjekovnih groblja u sjevernoj Hrvatskoj"  2012. godine.

 Od 2003. do 2007. bio je zaposlen u muzejskoj ustanovi  Dvor Trakošćan kao kustos. Nakon toga prelazi u Institutu za arheologiju, gdje radi i danas. Od 2007. do 2013. godine bio je znanstveni novak / poslijedoktorand na znanstvenom projektu Srednjovjekovno naselje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora, koji je vodila dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan.

 U godinama 2009., 2011.-2015. bio je voditelj sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Torčec - Cirkvišče. Bavi se istraživanjem srednjovjekovnih groblja u sjevernoj Hrvatskoj.

 Siniša Krznar je objavio: pet izvornih znanstvenih radova, knjigu i tri poglavlja u knjizi. Sudjelovao je na znanstvenim skupovima s pet prezentacija. Siniša Krznar je član Hrvatskog arheološkog društva, Povijesnog društva grada Varaždina i Varaždinske županije te Centra za eksperimentalnu arheologiju. U 2008. bio je izvršni urednik časopisa Annales Instituti Archaeologici / Godišnjak Instituta za arheologiju a od 2011. član je uredništva časopisa Historia Varasdiensis, časopis za varaždinsku povjesnicu. Bio je inicijator i član organizacijskog odbora znanstvenih skupova "Mirko Malez 1924 - 1990 - 2010" održanog 2010. godine, "Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske" održanog 2014. godine, te „Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora“ održanog 2015. g.


Back to Top